top of page

kwaliteitsbewaking

Bewaak de kwaliteit van onderwijsprogramma’s op meso- en microniveau.

Kwaliteit verhogen op uw school? neem vrijblijvend contact op >
contact>
Audits 

Doel van een audit is de kwaliteit van een vak evalueren. De audit fungeert als spiegel. Ter voorbereiding legt u lesmaterialen en PTA’s klaar. Tijdens de audit spreekt een onafhankelijke externe professionele Auditcommissie afzonderlijk met leerlingen, docenten en management volgens een vooraf opgesteld protocol. Aan het eind van het auditbezoek deelt de commissie de eerste resultaten direct met het management en de docenten. Vervolgens ontvangt u een concept Auditverslag met  conclusies en aanbevelingen, waarop u nog kunt reageren. Na uw reactie doen wij u het definitieve Auditverslag toekomen. Het Auditverslag is geschikt om te overhandigen aan de Inspectie van het Onderwijs. 

Het vindt plaats op uw eigen school in een dagdeel (+ voorbereiding).

Tarief

 3.000,- exclusief btw

Tevredenheid

​Leerlingen vullen een digitale enquête in. Deze enquête is opgebouwd rondom de exameneenheden van het examenprogramma. De resultaten geven een kwantitatief beeld, aangevuld met kwalitatieve informatie. Per exameneenheid wordt de gemiddelde score berekend. Wanneer meerdere scholen met de valuatie van een vak meedoen, dan kunnen zowel positieve als negatieve afwijkingen van dat gemiddelde zichtbaar gemaakt worden in een simpel spreadsheet. Dit tevredenheidsonderzoek levert zo interessante informatie over de kwaliteit van de onderwijsprogramma's van een school, maar ook op landelijk niveau. Het kan scholen een beter beeld geven van elkaars kracht.

U ontvangt een compact rapport.

Het wordt op afstand uitgevoerd en is een keer in de drie jaar. De leerling vult in de klas een vragenlijst in.

Tarief

€ 1.000,- exclusief btw

INTERVISIE

BDF organiseert intervisies. Docenten wisselen in groepsverband, onder geleide instructie van een onderwijsexpert, ervaringen en informatie met elkaar uit, bijvoorbeeld over begeleiden of beoordelen naar aanleiding van de implementatie van nieuwe vakken op hun school.

Systematische Lesevaluatie

 

Een onderwijsadviseur evalueert, in samenwerking met de docent, de onderwijsopdrachten van een vak/profiel binnen een leerjaar, verdeeld over vier of vijf periodes. De docent laat leerlingen het standaard evaluatieformulier invullen. De onderwijsadviseur verwerkt de informatie en geeft de uitkomsten per periode terug aan de docent, zodat deze direct met de bijstelling van de opdrachten aan de slag kan.

Afsluitend legt de onderwijsadviseur de relatie met het eigen ideale onderwijsprogramma en het PTA en voert een aanvullend gesprek met leerlingen. U ontvangt een eindrapport over de resultaten, inclusief aanbevelingen ter verbetering van het jaarprogramma.

 

Het vindt plaats op uw eigen school en op afstand. Na elke lesperiode en aan eht eind van eht schooljaar. Een docent zal er 4 uur meebezig zijn. ​

 

Tarief

€ 3.000 exclusief btw

bottom of page